Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στα Residential Development Awards 2020 μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε κατασκευαστικά έργα ιδιωτικού τομέα (κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία), ιδιοκτήτες ακινήτων και μεσιτικά γραφεία. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Στον διαγωνισμό υποβάλλονται έργα που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία (5 έτη) ή και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα. Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 10.07.2020:

 • Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που σας υποδεικνύει το site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας (Υποχρεωτικά)

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

 • Περιγράψτε το έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).
 • Παρουσιάστε το όραμα και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψιν.
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε.
 • Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Προσθέστε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.
 • Αναφέρατε τους συντελεστές της κατασκευής
 • Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (Plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. https://www.residentialawards.gr).
 • * Η ποιότητα και παρουσίαση του κειμένου της εκάστοτε υποψηφιότητας παίζει ρόλο στην αξιολόγηση.

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

4. Φωτογραφίες (υποχρεωτικά έως 5 – 10 αρχεία .jpg μέχρι 3ΜΒ το αρχείο)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο με φωτογραφίες του χώρου. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

5. Video (προαιρετικό αρχείο .mp4, έως 2 αρχεία, έως 50ΜΒ το αρχείο)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Σχεδιαστική Τεκμηρίωση | Κατόψεις έργων, Τομές, Σχέδια (υποχρεωτικό αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε κατόψεις, τομές ή σχέδια εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

7. Αναφέρατε τη γεωγραφική περιοχή & χώρα του κτηρίου (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηπειρωτική, Νησιωτική Ελλάδα, & Εξωτερικό)

( *Το συγκεκριμένο πεδίο μπορούν να το συμπληρώσουν μόνο όσοι θα υποβάλουν υποψηφιότητα στις ενότητες Α και Β και Γ). .

Αξιολόγηση Yποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος.
Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται.
 • υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
 • υποψηφιότητες από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Σηµ.: Ο Πρόεδρος και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να μην απονείμουν κορυφαία βραβεία (awards of the year), είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι άριστες κατοικίες μπορούν να ανήκουν είτε σε σχέδια μεγάλης δυναμικής, όπου το «project» έχει λεπτομερή χωροταξική άδεια, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, είτε σε ολοκληρωμένα σχέδια με εξαιρετική αξία. Δεν μπορούν να εγγραφούν οικιστικά συστήματα που περιλαμβάνουν μη οικιακές χρήσεις.
Τα κριτήρια που θα λάβει υπ΄ όψιν η κριτική επιτροπή είναι τα ακόλουθα:

Για τους κατασκευαστές, developers & αρχιτέκτονες:

Υγεία, Ασφάλεια και Ευεξία

Το αποτέλεσμα της βιωσιμότητας της κατασκευής. Η χρήση υλικών και μέσων για την ασφάλεια. Η προσβασιμότητα και η δυσκολία της κατασκευής. Η ποιότητα και η δημιουργία μέσων για το ευ ζην των κατοικιών.

Καινοτομία και Χρήση της Τεχνολογίας

Καινοτόμες εφαρμογές. Μέθοδοι υλοποίησης. Τεχνολογίες και εφαρμογές για την εμπειρία των κατοικιών.

Τοποθεσία | Σημασία Κτηρίου | Ιστορία Kτηρίου

Αναβάθμιση της περιοχής λόγω του κτιρίου.

Για τους μεσίτες*:

Καινοτομία, Δημιουργικότητα

Πρωτοτυπία στην ιδέα, δημιουργικότητα στην εκτέλεση

Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί.

Engagement των πελατών

Υπηρεσία και πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας.

*Οι μεσίτες μπορούν να κατεβάσουν υποψηφιότητα σε όλες τις ενότητες. Η αξιολόγηση θα γίνει με τα κριτήρια της ενότητας των μεσιτών. .

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες.

Τα ανεξάρτητα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφειά με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

Τα Οφέλη των Νικητών

Στην τελετή απονομής
 • Προβολή της εταιρείας ως νικήτριας σε όλη την αγορά, σε όλους τους opinion leaders, τα υψηλόβαθμα στελέχη, τους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής ηγεσίας και των επιχειρηματικών φορέων που παρευρίσκονται. Η προβολή περιλαμβάνει: ανακοίνωση βράβευσης, παραλαβή του βραβείου από τα στελέχη της εταιρείας επί σκηνής και networking με όλους τους συμμετέχοντες.
 • Μετάδοση της βράβευσης μέσω live streaming, το οποίο συνεπάγεται προβολή της εταιρείας σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.
Post Promotion
 • Προβολή στα μέσα της Boussias Communications. Στα σχετικά με τα βραβεία περιοδικά και newsletters: πολυσέλιδο αφιέρωμα στην τελετή και ανάρτηση πίνακα νικητών.
 • Δημοσίευση της διάκρισης ως είδησης σε άλλα newsletters ή έντυπα μας, που απευθύνονται στην αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 • Website των βραβείων: Αφιέρωμα στην τελετή, φωτογραφίες όλων των βραβεύσεων και ανάρτηση πίνακα νικητών, βίντεο της τελετής απονομής.
 • Social Media: Αποστολή Δελτίου Τύπου για την τελετή απονομής (που συμπεριλαμβάνει ονομαστικά τους νικητές) την επόμενη ημέρα της τελετής, σε όλα τα κλαδικά ή ειδησεογραφικού περιεχομένου μέσα. Δημοσιότητα με ΔΤ & ειδήσεις στους χορηγούς επικοινωνίας των βραβείων
 • Αξιοποίηση της βράβευσης από τους νικητές. Την επόμενη ημέρα οι νικητές λαμβάνουν το δικό μας Δελτίου Τύπου και τις φωτογραφίες της βράβευσης τους, ώστε να στείλουν δικό τους Δελτίο Τύπου για την επιτυχία τους, μεγιστοποιώντας την προβολή τους στα μέσα που τους ενδιαφέρουν.
 • Λαμβάνουν το λογότυπο/sticker του βραβείου τους, το οποίο μπορούν να τοποθετήσουν για τον επόμενο χρόνο, στις συσκευασίες τους, τα καταστήματα τους, το website τους και σε όποια εταιρική επικοινωνία τους επιθυμούν, προβάλλοντας στους πελάτες τους τη διάκριση τους.

Κόστος Υποψηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 350 € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700 € + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.750 € + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 205 € + 24% Φ.Π.Α.
Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

Διοργάνωση

Υπό την Αιγίδα

EKAT
SEK
Pomida

Χορηγοί Επικοινωνίας

Archetype
Ypodomes.com

Official Publication

Build